ვარკეთილი, 338-ე კორპუსის მიმდებარედ
ტელეფონი: 599 57 12 23

 

მუხიანი – გობრონიძის N10
ტელეფონი: 599 22 09 00
ელ-ფოსტა: Info@tona.ge

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კრაფტ ლუდსახარში და სამზარეულო „2 ტონა

შპს „კრაფტი“ / LTD “CRAFT”

 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა

უახლესი ცვლილება: დეკემბერი, 2020

• ძირითადი ინფორმაცია
პირველი დონე – ძირითადი ინფორმაცია მონაცემთა დაცვის შესახებ
ვინაობა შპს კრაფტარეა (საიდ. 405360595)
მიზანი მენეჯმენტი და მომხმარებლების მიერ მოთხოვნილი მომსახურების გაწევა.
ლეგიტიმაცია სახელშეკრულებო ურთიერთობასთან შესაბამისობა, ლეგიტიმური ინტერესი და მომხმარებლის თანხმობა.
უფლებები მონაცემებზე წვდომის, მასში ცვლილებების შეტანის და ასევე, მონაცემთა წაშლის უფლება;
დამატებითი ინფორმაცია მონაცემთა დაცვის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია მითითებულია შესაბამის განყოფილებებში.
მონაცემთა დაცვის სპეციალისტის საკონტაქტო მონაცემები Privacy@2tona.ge

ოფისი

ვინაობა : შპს კრაფტარეა (საიდ. 405360595)
საფოსტო მისამართი : ვაკის რაიონი, ო.ლორთქიფანიძის ქუჩა#1, ბინა #2
საკონტაქტო ფორმა :  2tona.ge/contact

ზემოთ აღნიშნული ინფორმაციის გარდა, 2tona-ს ჯგუფის თითოეული კომპანიის მონაცემები მოცემულია წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკის პირველ დანართში.

 

გარდა ამისა, მომხმარებლების მიერ პლატფორმის მეშვეობით მოთხოვნილი მომსახურების შეთავაზების მიზნით, 2tona-ს შეუძლია გაუზიაროს 2tona-ს ჯგუფის თითოეულ შვილობილ საწარმოს და კომპანიას იმ მომხმარებლის მონაცემები („მომხმარებლები“), რომლებიც დარეგისტრირდებიან ვებსაიტზე ან აპლიკაციაში („პლატფორმა“), ასევე იმ პირების მონაცემები, რომლებიც უკავშირდებიან 2tona-ს პლატფორმაზე არსებული ფორმების მეშვეობით.

1.1 დამუშავებული მონაცემები
1. ა) მომხმარებლების მიერ პირდაპირი გზით მოწოდებული ინფორმაცია:
• სარეგისტრაციო მონაცემები: 2tona-ს პლატფორმაზე ანგარიშის გახსნისას მომხმარებლების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია: მომხმარებლის სახელი და ელფოსტა.
• ინფორმაცია მომხმარებლის პროფილის შესახებ: ინფორმაცია, რომელსაც 2tona-ს პლატფორმას აწვდიან მომხმარებლები 2tona-ს სერვისით შემდგომი სარგებლობის მიზნით. მაგალითად: ტელეფონის ნომერი და მისამართი მიტანის სერვისის განსახორციელებლად. მომხმარებლებს შეუძლიათ, ნებისმიერ დროს გაეცნონ და შეცვალონ მათ პირად გვერდზე არსებული ინფორმაცია. 2tona არ ინახავს ინფორმაციას მომხმარებლების საკრედიტო ბარათის მონაცემების შესახებ, მაგრამ აწვდის მონაცემებს იმ ლიცენზირებულ პირებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ 2tona-სპლატფორმაზე ელექტრონული გადახდის მომსახურების მიწოდებას. ეს პირები ინახავენ მიწოდებულ ინფორმაციას გადახდის პროცედურის უზრუნველსაყოფად. საკრედიტო ბარათის მონაცემები არ ინახება 2tona-ს“ არცერთ სერვერზე. „მომხმარებლებს“ შეუძლიათ, ნებისმიერ დროს წაშალონ მათ ანგარიშზე მიერთებული საკრედიტო ბარათის მონაცემები. ასეთი ქმედება გამოიწვევს სერვისის მიმწოდებლების მიერ შესაბამისი ინფორმაციის წაშლას და შესაბამისად, პლატფორმაზე ახალი შეკვეთის განთავსებას დასჭირდება საკრედიტო ბარათის მონაცემების ხელმეორედ შეყვანა/არჩევა. მომხმარებლებს უფლება აქვთ, ნებისმიერ დროს გაეცნონ სერვის-მიმწოდებლების „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის წესებს“.
• დამატებითი ინფორმაცია, რომელსაც მომხმარებელი 2tona-ს აწვდის თავისი ინიციატივით: ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც მომხმარებელი 2tona-ს უზიარებს სხვა მიზნით. მაგალითად: მომხმარებლის ფოტოსურათი ან ანგარიშის ნომერი, 2tona-სგან შესაბამისი ინვოისის მისაღებად.
• ინფორმაცია 2tona-სთან კომუნიკაციის შესახებ: 2tona-ს აქვს წვდომა მომხმარებლების მიერ საკონტაქტო ფორმის, ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის მეშვეობით 2tona-თვის მიწოდებულ ინფორმაციაზე (კითხვებსა და საჩივრებზე) შესაბამისი რეაგირების მოხდენის მიზნით.
• ინფორმაცია უბედურ შემთხვევებზე, რომელშიც ჩართული არიან პლატფორმაზე მომსახურების მიმწოდებელი მხარეები, სადაზღვევო მოთხოვნების წარდგენის ან 2tona-ს სადაზღვევო კომპანიებთან მიმართებაში სხვა მოქმედებების განსახორციელებლის მიზნით.
• მომხმარებლისა და 2tona-ს შორის საუბრის ტრანსკრიფცია ან ჩანაწერი ინციდენტების, შეკითხვების ან ნებისმიერი სხვა კონსულტაციების დასამუშავებლად.
• ინფორმაცია მომხმარებელთა და კონტრაქტორებს შორის კომუნიკაციის შესახებ: 2tona-ს წვდომა ექნება მომხმარებელთა და კონტრაქტორებს შორის პლატფორმაზე არსებულ ჩატში გაცვლილ შეტყობინებებზე.

1. ბ) მომხმარებლების მიერ არაპირდაპირი გზით მოწოდებული ინფორმაცია 

გარდა ამისა, მომხმარებლების მიერ პლატფორმის მეშვეობით მოთხოვნილი მომსახურების შეთავაზების მიზნით, 2tona-ს შეუძლია გაუზიაროს 2tona-ს ჯგუფის თითოეულ შვილობილ საწარმოს და კომპანიას იმ მომხმარებლის მონაცემები („მომხმარებლები“), რომლებიც დარეგისტრირდებიან ვებსაიტზე ან აპლიკაციაში („პლატფორმა“), ასევე იმ პირების მონაცემები, რომლებიც უკავშირდებიან 2tona-ს პლატფორმაზე არსებული ფორმების მეშვეობით.

1.1 დამუშავებული მონაცემები
1. ა) მომხმარებლების მიერ პირდაპირი გზით მოწოდებული ინფორმაცია:
• სარეგისტრაციო მონაცემები: 2tona-ს პლატფორმაზე ანგარიშის გახსნისას მომხმარებლების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია: მომხმარებლის სახელი და ელფოსტა.
• ინფორმაცია მომხმარებლის პროფილის შესახებ: ინფორმაცია, რომელსაც 2tona-ს პლატფორმას აწვდიან მომხმარებლები 2tona-ს სერვისით შემდგომი სარგებლობის მიზნით. მაგალითად: ტელეფონის ნომერი და მისამართი მიტანის სერვისის განსახორციელებლად. მომხმარებლებს შეუძლიათ, ნებისმიერ დროს გაეცნონ და შეცვალონ მათ პირად გვერდზე არსებული ინფორმაცია. 2tona არ ინახავს ინფორმაციას მომხმარებლების საკრედიტო ბარათის მონაცემების შესახებ, მაგრამ აწვდის მონაცემებს იმ ლიცენზირებულ პირებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ 2tona-სპლატფორმაზე ელექტრონული გადახდის მომსახურების მიწოდებას. ეს პირები ინახავენ მიწოდებულ ინფორმაციას გადახდის პროცედურის უზრუნველსაყოფად. საკრედიტო ბარათის მონაცემები არ ინახება 2tona-ს“ არცერთ სერვერზე. „მომხმარებლებს“ შეუძლიათ, ნებისმიერ დროს წაშალონ მათ ანგარიშზე მიერთებული საკრედიტო ბარათის მონაცემები. ასეთი ქმედება გამოიწვევს სერვისის მიმწოდებლების მიერ შესაბამისი ინფორმაციის წაშლას და შესაბამისად, პლატფორმაზე ახალი შეკვეთის განთავსებას დასჭირდება საკრედიტო ბარათის მონაცემების ხელმეორედ შეყვანა/არჩევა. მომხმარებლებს უფლება აქვთ, ნებისმიერ დროს გაეცნონ სერვის-მიმწოდებლების „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის წესებს“.
• დამატებითი ინფორმაცია, რომელსაც მომხმარებელი 2tona-ს აწვდის თავისი ინიციატივით: ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც მომხმარებელი 2tona-ს უზიარებს სხვა მიზნით. მაგალითად: მომხმარებლის ფოტოსურათი ან ანგარიშის ნომერი, 2tona-სგან შესაბამისი ინვოისის მისაღებად.
• ინფორმაცია 2tona-სთან კომუნიკაციის შესახებ: 2tona-ს აქვს წვდომა მომხმარებლების მიერ საკონტაქტო ფორმის, ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის მეშვეობით 2tona-თვის მიწოდებულ ინფორმაციაზე (კითხვებსა და საჩივრებზე) შესაბამისი რეაგირების მოხდენის მიზნით.
• ინფორმაცია უბედურ შემთხვევებზე, რომელშიც ჩართული არიან პლატფორმაზე მომსახურების მიმწოდებელი მხარეები, სადაზღვევო მოთხოვნების წარდგენის ან 2tona-ს სადაზღვევო კომპანიებთან მიმართებაში სხვა მოქმედებების განსახორციელებლის მიზნით.
• მომხმარებლისა და 2tona-ს შორის საუბრის ტრანსკრიფცია ან ჩანაწერი ინციდენტების, შეკითხვების ან ნებისმიერი სხვა კონსულტაციების დასამუშავებლად.
• ინფორმაცია მომხმარებელთა და კონტრაქტორებს შორის კომუნიკაციის შესახებ: 2tona-ს წვდომა ექნება მომხმარებელთა და კონტრაქტორებს შორის პლატფორმაზე არსებულ ჩატში გაცვლილ შეტყობინებებზე.

1. ბ) მომხმარებლების მიერ არაპირდაპირი გზით მოწოდებული ინფორმაცია 

პლატფორმის გამოყენებასთან დაკავშირებული მონაცემები: 2tona აგროვებს ინფორმაციას მომხმარებლების მიერ 2tona-ს პლატფორმის გამოყენების შესახებ ყოველ ჯერზე, როცა ისინი პლატფორმაზე შედიან.

ინფორმაცია აპლიკაციისა და შესაბამისი მოწყობილობის შესახებ: 2tona ინახავს ინფორმაციას იმ მოწყობილობის/აპლიკაციის შესახებ, რომლებსაც იყენებენ მომხმარებლები შესაბამისი მომსახურების მისაღებად. ეს ინფორმაცია მოიცავს:

 • IP მისამართს, რომლითაც სარგებლობენ მომხმარებლები საკუთარი კომპიუტერის ან/და მობილური ტელეფონის ინტერნეტთან დასაკავშირებლად.
 • მომხმარებლის კომპიუტერის ან/და ტელეფონის შესახებ, როგორიცაა ინტერნეტთან წვდომა, ბრაუზერის ტიპი, პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალება და მოწყობილობის ტიპი.
 • რესურსების უნიფიცირებული მაჩვენებელი (URL) Clickstream, მათ შორის თარიღი და დრო.
 •     მონაცემები მომხმარებლის ანგარიშიდან: ინფორმაცია მომხმარებლების მიერ განთავსებული თითოეული შეკვეთის შესახებ, ასევე მომხმარებლების მიერ გაკეთებული შეფასებების და კომენტარების შესახებ.
 • მომხმარებლის ვებ-საძიებო ისტორია და წინასწარ არჩეული პარამეტრები.

მონაცემები, მომხმარებლის წყაროს შესახებ: თუ მომხმარებელი 2tona-ს პლატფორმაზე შედის გარე წყაროდან (მაგალითად, სხვა ვებ-გვერდის ლინკი ან სოციალური ქსელი), 2tona აგროვებს ინფორმაციას მომხმარებლის მიერ 2tona-ს ვებ-გვერდზე შემოსვლის წყაროს შესახებ.

ინციდენტების მოგვარების შედეგად მიღებული მონაცემები: თუ მომხმარებელი უკავშირდება 2tona-ს პლატფორმას „საკონტაქტო ფორმის“ ან/და სატელეფონო ზარის მეშვეობით, მიღებულ შეტყობინებებს 2tona შეინახავს და დაამუშავებს მიმდინარე და პოტენციური ინციდენტების თავიდან აცილების მიზნით.

ინფორმაცია „ქუქის“ შესახებ: 2tona იყენებს საკუთარი და მესამე პირების ,,ქუქებს“, მომხმარებლების მიერ ,,2tona-ს“ ვებ-გვერდით სარგებლობის უზრუნველსაყოფად და სტატისტიკური მიზნებისთვის (იხ. „ქუქის პოლიტიკა“).

მესამე პირებისგან მოწოდებული ინფორმაცია: მომხმარებლების თანხმობის საფუძველზე 2tona დაამუშავებს და შეინახავს „მესამე“ პირებისგან მოწოდებულ ინფორმაციას. მაგ., თუ მომხმარებელი 2tona-ს პლატფორმაზე რეგისტრირდება მისი Facebook გვერდის მეშვეობით, Facebook 2tona-ს მიაწვდის მომხმარებლის იმ პირად მონაცემებს, რომლებიც განთავსებულია მომხმარებლის Facebook გვერდზე (სახელი/გვარი, სქესი, ასაკი).

ანალოგიურად, თუ მომხმარებელი 2tona-ს ვებ-გვერდს სტუმრობს Google-ის პროდუქტების/სერვისების მეშვეობით, Google შესაბამისი „ლინკის“ მეშვეობით 2tona-ს მიაწვდის ინფორმაციას მომხმარებლის პირადი მონაცემების შესახებ.

 

მომხმარებლები უფლებამოსილნი არიან, მესამე პირების მიერ 2tona-სთვის ინფორმაციის მოწოდება აკონტროლონ ამ პირების პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკის შესაბამისად.

ინფორმაცია გეოგრაფიული ადგილსამყოფელის შესახებ: მომხმარებლების თანხმობის საფუძველზე, 2tona დაამუშავებს მონაცემებს მომხმარებელთა ადგილსამყოფელის, მათ შორის, მომხმარებელთა კომპიუტერის ან/და მობილური მოწყობილობის ფაქტობრივი გეოგრაფიული ადგილსამყოფელის შესახებ.

1.2 მიზანი

1.2.1. 2tona –პლატფორმის გამოყენება

2tona ამუშავებს მომხმარებლების მონაცემებს, რათა მათ შეძლონ 2tona -ს პლატფორმაზე წვდომა და მომსახურების მიღება პლატფორმის „მოხმარების წესების” შესაბამისად

1.2.2. შეტყობინებების გაგზავნა

2tona იყენებს მომხმარებლების პერსონალურ მონაცემებს სერვისთან დაკავშირებული ინფორმაციის მომხმარებლებისთვის მისაწოდებლად ელექტრონული ფოსტის ან/და სმს-შეტყობინების მეშვეობით.

2tona სმს შეტყობინებით მომხმარებლებს შეუძლია გაუგზავნოს ინფორმაციას შეკვეთის სტატუსის შესახებ. შეკვეთის დასრულების შემდეგ, 2tona მომხმარებელს ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით მიაწვდის ინფორმაციას შეკვეთის დაჯამებული/დასრულებული ფასის შესახებ.

1.2.3. თაღლითობის და სხვა შესაძლო სისხლის სამართლის დანაშაულების გამოვლენა და გამოძიება

2tona იყენებს ინფორმაციას, რომ გამოიკვლიოს/გაანალიზოს მის მიერ მომხმარებლებისთვის მიწოდებული სერვისის, მისი თვისებების განვითარების და გაუმჯობესების შესაძლებლობები. 2tona ამუშავებს ინფორმაციას შიდა სტატისტიკური მიზნებისთვისაც, რათა გაანალიზოს მომხმარებლის ქცევა და ტენდენციები, გაეცნოს, როგორ იყენებენ მომხმარებლები 2tona -ს პლატფორმას, გააუმჯობესოს მიწოდებული სერვისები და შექმნას პლატფორმაზე ახალი სერვისების დამატების შესაძლებლობა.

2tona -ს უფლება აქვს აკონტროლოს ყველა მოქმედება, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს თაღლითობის ან სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, რაც დაკავშირებულია მომხმარებელთა მიერ გამოყენებულ გადახდის მეთოდთან. 2tona -მ შეიძლება მოსთხოვოს მომხმარებლებს წარადგინონ მათი საიდენტიფიკაციო ბარათის ასლი და საკრედიტო ბარათის რეკვიზიტები, რომლებიც გამოყენებული იყო შეკვეთის გასაკეთებლად. ნებისმიერ შემთხვევაში, 2tona დაამუშავებს ყველა ინფორმაციას თაღლითობის თავიდან აცილების და კონტროლის მიზნით და შეინახავს აღნიშნულ ინფორმაციას მომხმარებელთან ურთიერთობის მთელი პერიოდის განმავლობაში და იმ პერიოდის ამოწურვამდე, სანამ მომხმარებელს ექნება უფლება განაცხადოს პრეტენზიები ან აღძვრას სარჩელი სასამართლოში პროდუქტებისა თუ მომსახურების გადახდასთან დაკავშირებით. საკრედიტო ბარათთან დაკავშირებული მონაცემები შენახული იქნება შემთხვევის მოგვარებამდე და მისი მოგვარებიდან 120 დღის განმავლობაში. ბარათის გამოყენებისას რაიმე დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს უკანონო ქმედებად, 2tona ინარჩუნებს უფლებას შეინახოს მიწოდებული მონაცემები და გაუგზავნოს ის კომპეტენტურ ორგანოებს სათანადო გამოძიების ჩატარების მიზნით. 2tona -ს შეუძლია გაუგზავნოს ეს მონაცემები შესაბამის ორგანოებს იმ კანონიერი ვალდებულებიდან გამომდინარე, რომელიც კანონსაწინააღმდეგო ქმედებების სამართალდევნას ითვალისწინებს.

1.2.4. უზრუნველყონ უსაფრთოხება და შესაბამისი გარემოს შექმნა სერვისის უსაფრთხოდ მისაწოდებლად

2tona -ს უფლება აქვს გამოიყენოს მონაცემები, მის პლატფორმაზე მოთხოვნილი პროდუქტების/სერვისების უსაფრთხოდ გამოყენების უზრუნველსაყოფად (ფარმაცევტული რჩევის მიცემა და იმის უზრუნველყოფა, რომ პროდუქტი მიეწოდოს 18 წელს შესრულებულ პირებთან).

1.2.5. საკანონმდებლო მოთხოვნების შესრულება, სარჩელის აღძვრა და დაცვა

2tona შეატყობინებს მომხმარებელს, რომ 2tona -მ შეიძლება შეამოწმოს და გამოიყენოს ჩეთის სისტემის მეშვეობით შემსრულებელთან მისი მიმოწერა ნებისმიერი მოთხოვნის ან/და სარჩელის შეტანის ან/და დაცვის მიზნით, საჭიროების შემთხვევაში, ასევე შეკვეთასთან დაკავშირებული შემთხვევების მოსაგვარებლად.

1.2.6. დაწინაურება და კომერციული შეთავაზებები (კავშირზე და კავშირს გარეთ)

2tona იყენებს პლატფორმაზე ინტეგრირებულ მესამე პირების ტექნოლოგიებს მომხმარებელთა მონაცემების და სასურველი პარამეტრების გამოკვლევის მიზნით და მოიხმარს მათ CRM სისტემასთან და უმაღლესი დონის ტექნოლოგიებთან ერთად მომხმარებელთა ინტერესების სასარგებლოდ. ზემოაღნიშნული ხორციელდება შეგროვებული ინფორმაციის საფუძველზე:

 • 2tona -ს უფლება აქვს, მომხმარებლებს ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით გაუგზავნოს სარეკლამო წერილები და სერვისთან დაკავშირებული სხვა შეთავაზებები, რომლებიც შესაძლოა, წარმოადგენდეს მომხმარებლების ინტერესთა სფეროს. 2tona უფლებამოსილია რეკლამის ფორმა და შინაარსი შეუსაბამოს მომხმარებლის სასურველ პარამეტრებს. თუ 2tona -ს მომხმარებელს არ სურს მსგავსი ინფორმაციის და სარეკლამო შეტყობინებების მიღება, მას შეუძლია ნებისმიერ დროს „გააუქმოს გამოწერა“ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. ამის შემდეგ 2tona ავტომატურად შეწყვეტს მსგავსი შინაარსის მქონე შეტყობინებების გაგზავნას.

2tona -ს ასევე შეუძლია მომხმარებლებს გაუგზავნოს მომსახურებასთან დაკავშირებული მობილური შეტყობინებები ან/და შეთავაზებები, სარეკლამო შეტყობინებების მეშვეობით. თუ ,, 2tona -ს“

 • მომხმარებლებს არ სურთ წინამდებარე მუხლით და 3.1. მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაციის მიღება, მათ შეუძლიათ პირადი გვერდის კონფიდენციალურობის პრეფერენციების მეშვეობით გააუქმონ გამოწერები.
 • ,, 2tona “ და ,, 2tona -სთან“ დაკავშირებული მესამე პირები უფლებამოსილნი არიან გამოიყენონ მომხმარებლის მიერ მიწოდებული მისამართი სარეკლამო მიზნებისთვის: მათი ინტერესების გათვალისწინებით, განხორციელებულ შეკვეთასთან ერთად პროდუქციის ნიმუშების და სხვა უფასო პროდუქტების მისაწოდებლად (მაგალითად, უფასო ნიმუშების ან სარეკლამო ბუკლეტების  მიტანა სახლის მისამართზე).
 • ,, 2tona -ს“ პლატფორმის გამოყენების შედეგად, მომხმარებლებმა შეიძლება მიიღონ შეტყობინებები ,, 2tona -ს“ პლატფორმასთან დაკავშირებული სხვა პლატფორმებისგან, (მაგალითად, Facebook და Google), მომხმარებლების მიერ განთავსებული კონფიდენციალურობის წინასწარი პარამეტრების შესაბამისად.

თუ მომხმარებლებს არ სურთ 2tona -გან დამატებითი ნიმუშების მიღება, მათ უფლება აქვთ კონფიდენციალურობის მართვის ცენტრის მეშვეობით გააუქმონ ონლაინ მარკეტინგული სერვისი ან წაშალონ პირადი გვერდი.

1.2.7. სტატისტიკური და სერვისის ანალიზის მიზნებისთვის

2tona ამუშავებს ინფორმაციას სტატისტიკური მიზნებისთვისაც, რათა გაანალიზოს მომხმარებლის ქცევა და ტენდენციები, გაეცნოს, როგორ იყენებენ მომხმარებლები 2tona -ს პლატფორმას, გააუმჯობესოს მიწოდებული სერვისები და შექმნას  ახალი სერვისების დამატების შესაძლებლობა.

2tona იყენებს ინფორმაციას, რომ გამოიკვლიოს/გაანალიზოს მის მიერ მომხმარებლებისთვის მიწოდებული სერვისის, მისი თვისებების განვითარების და გაუმჯობესების შესაძლებლობები.

1.2.8. უზრუნველყონ უსაფრთოხება და შესაბამისი გარემოს შექმნა სერვისის უსაფრთხოდ მისაწოდებლად

2tona -ს უფლება აქვს გამოიყენოს მონაცემები, მის პლატფორმაზე მოთხოვნილი პროდუქტების/სერვისების უსაფრთხოდ გამოყენების უზრუნველსაყოფად რომ პროდუქტი მიეწოდოს 18 წელს შესრულებულ პირებთან).

1.3 დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი

მომხმარებელთა მონაცემების დამუშავება ხორციელდება შემდეგი სამართლებრივი საფუძვლის შესაბამისად:

 • სახელშეკრულებო ურთიერთობის შესასრულებლად პლატფორმაზე მომხმარებლების რეგისტრაციის შემდეგ (მაგ., მათი მონაცემების დამუშავება შეკვეთის მისაწოდებლად).
 • ჩვენი საკუთარი კანონიერი ინტერესის საფუძველზე (როგორიცაა მონიტორინგის განხორციელება პლატფორმაზე თაღლითობის აღკვეთის მიზნით).
 •  ჩვენი სამართლებრივი ვალდებულებების განსახორციელებლად (მაგ., როცა კომპეტენტური ორგანოები ითხოვენ ინფორმაციას სასამართლო გამოძიებასთან ან/და 2tona -ს ინტერესების დასაცავად საჭირო სარჩელის შეტანასთან დაკავშირებით).
  • კომერციული კომუნიკაციის მიზნით მესამე მხარეებისთვის მომხმარებელთა მონაცემების გამჟღავნებაზე თანხმობის გაცემა.
  1.4 მონაცემების მიმღები მხარეები
  2tona გარანტიას იძლევა, რომ ყველა კომერციულ პარტნიორს, ტექნიკოსს, მომწოდებელს და ნებისმიერ სხვა დამოუკიდებელ მესამე პირს აკისრია სახელშეკრულებო ვალდებულება, დაამუშაოს მიწოდებული ინფორმაცია 2tona -ს მითითებების შესაბამისად, წინამდებარე „კონფიდენციალურობის პოლიტიკისა“ და მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობის შესაბამისად. ჩვენ არ გავუმხელთ თქვენ პირად მონაცემებს მესამე მხარეს, რომელიც არ მოქმედებს ჩვენი მითითებების შესაბამისად. დაუშვებელია მომხმარებელთა პირადი ინფორმაციის გაყიდვა, გაქირავება, გაზიარება ან ნებისმიერი სხვა გზით გამჟღავნება კომერციული მიზნებისთვის, წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ვალდებულებების დარღვევით.
  1.4.1. შეკვეთის შესრულებისას მონაცემები შეიძლება მიეწოდოს შემდეგ პირებს:
  • შემსრულებელს, რომელიც ასრულებს პროდუქტის წამოღების და მიწოდების სერვისს;
  • 2tona -ს მომხმარებელთა მხარდაჭერის სამსახურს მომხმარებლისთვის ყველა შესაძლო ინციდენტის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების და მომხმარებლების მიერ გაკეთებული უარყოფითი შეფასების გამოკვლევის მიზნით. 2tona -ს შეუძლია გამოიყენოს მონაცემები მომსახურების მიწოდებისას წარმოქმნილი შესაძლო ინციდენტების მოგვარების მიზნით.
  • გადახდის პლატფორმას და გადახდის სერვისის მიმწოდებლებს, მომხმარებლის ანგარიშიდან თანხის ჩამოჭრის მიზნით.
  • ტელეკომუნიკაციის მომსახურების მიმწოდებლებს, შეკვეთების ან შეკვეთებთან დაკავშირებული ინციდენტების შესახებ შეტყობინებების გაგზავნისას.
 •  მომხმარებელთა კმაყოფილების გამოკითხვის მომსახურების მიმწოდებლებს, რომლებიც გამოკითხვას ატარებენ 2tona -ს სახელით.
  1.4.2. მომხმარებლის ინფორმაციის გაზიარება მესამე პირებთან
  პლატფორმის მეშვეობით შეთავაზებული მომსახურების მიწოდების გასაგრძელებლად,2tona -ს შეუძლია მომხმარებლების გარკვეული პირადი მონაცემები გაუმხილოს:
  • საგადახდო სერვისის მიმწოდებლებს: მომხმარებლის მიერ 2tona -ს პლატფორმაზე შეტანილი საკრედიტო ბარათის მონაცემები ინახება 2tona -ს მიერ დაქირავებულ „საგადასახადო პლატფორმებზე“, რომლის მეშვეობითაც მომხმარებლის ანგარიშიდან ხდება მომსახურების საფასურის ჩამოჭრა. სერვისის მიმწოდებლები თაღლითობის კონტროლის მიზნით: 2tona მომხმარებელთა მონაცემებს გაუზიარებს თაღლითობის პრევენციაზე მომუშავე პროვაიდერებს, რათა მათ შეძლონ განხორციელებულ ტრანზაქციებთან დაკავშირებული რისკების შეფასება.
  • ზოგიერთი მონაცემების ანონიმიზაციის სერვისის მიმწოდებლები: მესამე მხარის სერვისის პროვაიდერების მიერ მომხმარებელთა მონაცემების არასწორი გამოყენების თავიდან აცილების მიზნით, 2tona  -ს შეუძლია გაამჟღავნოს მომხმარებელთა მონაცემები მათი ანონიმიზაციის მიზნით, რათა მათი გამოყენება მოხდეს მხოლოდ მომხმარებლებისთვის მომსახურების მიწოდების მიზნით.
 • უსაფრთხოების კომპანიები, სამართალდამცავი ორგანოები და სააგენტოები: 2tona   უფლებამოსილია გაამჟღავნოს კლიენტთა ანგარიშების შესახებ მონაცემები და ინფორმაცია, თუკი სჯერა, რომ ამგვარი გამჟღავნება აუცილებელია კანონის მოთხოვნათა შესასრულებლად, „მოხმარების პირობების“ გამოსაყენებლად და აღსასრულებლად, ან 2tona  -ს, მისი მომხმარებლებისა და მესამე პირების უფლებების, საკუთრების ან უსაფრთხოების დასაცავად. ამგვარად, ზემოთხსენებული შეიცავს სხვა კომპანიებთან, ორგანიზაციებთან, სამართალ აღსრულების ორგანოებთან და სააგენტოებთან ინფორმაციის გაცვლის წესებს, რათა უზრუნველყოს თაღლითობის თავიდან აცილება და შეამციროს საკრედიტო რისკი. კანონით დადგენილ შემთხვევებში 2tona უფლებამოსილია გაამჟღავნოს ინფორმაცია სახელმწიფოს აღმასრულებელი ორგანოების ან მესამე პირების წინაშე, თუ ეს საჭიროა სისხლის სამართლის გამოძიების ჩატარების ან  და სავარაუდო უკანონო მოქმედებების აღსაკვეთად.
 • ქოლ-ცენტრი და შემთხვევათა მართვის სერვისები: მომხმარებლისთვის მომსახურების გაწევის მიზნით, მომხმარებელთა წინასწარი თანხმობის შემთხვევაში 2tona   უფლებამოსილია უსაფრთხოების ზომების დაცვით ევროპის ეკონომიკური ზონის საზღვრებს გარეთ არსებულ კომპანიებს მიაწოდოს მომხმარებელთა პირადი მონაცემები, რათა უზრუნველყოს ადმინისტრაციული დახმარების მომსახურების გაწევა და მომხმარებელთა მოთხოვნილებების სრულად დაკმაყოფილება.
 • ტელესაკომუნიკაციო მომსახურება: მომხმარებლებისთვის სატელეფონო კავშირის მომსახურების მიწოდების მიზნით, 2tona  -ს შეუძლია დაუკავშირდეს ტელესაკომუნიკაციო კომპანიებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ უსაფრთხო ხაზებსა და სისტემებს მომხმარებლებთან დაკავშირების მიზნით.
 • მომხმარებლის სოციალური მედია: თუ მომხმარებელი 2tona  -ს ანგარიშს აკავშირებს რომელიმე სოციალურ მედიასთან ან მესამე მხარის სხვა პლატფორმასთან, 2tona  -ს უფლება აქვს გამოიყენოს ასეთი სოციალური მედიისთვის ან მესამე მხარისთვის მიწოდებული ინფორმაცია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 2tona  -სთვის ინფორმაციის გაზიარება მოხდა სოციალური მედიის ან მესამე მხარის პლატფორმის კონფიდენციალურობის პოლიტიკის დაცვით.
 • 2tona  -თან დაკავშირებული მესამე მხარეები, კომერციული კომუნიკაციის მიზნით: მომხმარებლის ნათლად გამოხატული თანხმობის საფუძველზე, 2tona  -ს უფლება აქვს მომხმარებლის პირადი მონაცემები გადასცეს 2tona  -თან დაკავშირებულ მესამე პირებს იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელმა ნათლად გასცა ინფორმირებული თანხმობა მონაცემთა გადაცემაზე და თუ მისთვის ცნობილია ასეთი მონაცემების გადაცემის მიზანი და მიმღები მხარე.
 • საკუთრების სტრუქტურის შეცვლა: მომხმარებლებისთვის ცნობილია, რომ 2tona  -ს საკუთრების სტრუქტურის შეცვლის ან ქონების დიდი ნაწილის მესამე პირების მიერ შეძენის შემთხვევაში, 2tona   შემძენ პირს გადასცემს მის ხელთ არსებულ მომხმარებელთა მონაცემებს, რათა მესამე პირმა შეძლოს ინფორმაციის დამუშავება მომსახურების მიწოდების მიზნით. ახალი „ფაილის მაკონტროლელებელი“ შეატყობინებს მომხმარებლებს თავის საიდენტიფიკაციო მონაცემებს. 2tona  აცხადებს, რომ ზედამხედველობაზე უფლებამოსილ ორგანოს მიაწვდის ინფორმაციას შეცვლილ გარემოებებზე და მომხმარებლებს შეატყობინებს „ფაილის მაკონტროლებლის“ ახალი ვინაობის შესახებ. ამ უკანასკნელს ,, 2tona  “ ახორციელებს მომხმარებლების მიერ ,, 2tona  -სთან“ დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

სადაზღვევო კომპანიები: 2tona  -ს შეუძლია მიაწოდოს მომხმარებლის მონაცემები იმ მზღვეველებს და სადაზღვევო ბროკერებს, რომლებთან მას დადებული აქვს ხელშეკრულება 2tona  -ს და მასთან მომუშავე მხარეების საქმიანობიდან გამომდინარე მოთხოვნებისა და ზარალის მართვის და დამუშავების მიზნით.

 

დაუშვებელია 2tona  -ს მომხმარებელთა მონაცემების მესამე პირებისთვის გამჟღავნება, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა: 2tona  მესამე პირებთან ერთად მოქმედებს და გამჟღავნება აუცილებელია მოთხოვნილი მომსახურების გასაწევად; 2tona  -ს აქვს მომხმარებლის ნათლად და არაორაზროვნად გამოხატული თანხმობა;  შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოები თავისი უფლებამოსილებიდან გამომდინარე ითხოვენ გამჟღავნებას (გამოძიების ჩატარების, უკანონო ქმედებათა აღკვეთისა და სხვა ამგვარი მოქმედებების ჩატარების მიზნით); ან (iv) ამას კანონმდებლობა ითვალისწინებს. 

 

1.5. სამუშაოს მაძიებელთა მონაცემების დამუშავება, რომლებიც 2tona -ს უკავშირდებიან 2tona -ს ვაკანსიების ნაწილში არსებული ფორმების მეშვეობით

ეს დებულებები ეხება იმ პირებს, რომლებიც 2tona -ს უკავშირდებიან ვებსაიტის მეშვეობით არსებულ ვაკანსიაზე განაცხადის შეტანის მიზნით (შემდგომში „კანდიდატები“).

1.5.1. ოფისი
ოფისი
ვინაობა:  შპს კრაფტარეა (საიდ. 405360595)
საფოსტო მისამართი : ვაკის რაიონი, ო.თავართქილაძის#1,ბინა#2
საკონტაქტო ფორმა :  2tona.ge/contact

1.5.2. მიზანი
2tona -ში არსებულ ნებისმიერ თანამდებობაზე კანდიდატის ამჟამინდელი ან სამომავლო ვარგისიანობის განხილვა,
გარდა ამისა, 2tona დაამუშავებს კანდიდატის მონაცემებს არსებული თანამდებობისთვის საჭირო გასაუბრების ჩატარების მიზნით, შეამოწმებს კანდიდატის ცოდნას, დაუკავშირდება კომპანიებს, სადაც იგი ადრე მუშაობდა, შეამოწმებს რეკომენდაციებს და შეაფასებს კანდიდატის ზოგად უნარ-ჩვევებს.
1.5.3. მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი
განაცხადის შეტანამდე კანდიდატებმა ნათლად უნდა განაცხადონ თანხმობა მათი მონაცემების დამუშავებაზე და ყველა იმ პირობაზე, რომელიც მითითებულია წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში. 2tona -ს ასევე შეუძლია დაამუშავოს მათი მონაცემები მათთან ხელშეკრულების დადების შესაძლებლობის გათვალისწინების მიზნით, კანდიდატების მოთხოვნიდან გამომდინარე.

 

1.5.4. მონაცემების მიმღები მხარეები

კანდიდატის მონაცემები უნდა შეფასდეს 2tona  -ს მიერ დაქირავებული ტექნოლოგიური სერვისის მიმწოდებლებისა და პლატფორმების მიერ, კადრების შერჩევის პროცესის მართვის მიზნით.

1.5.5. მონაცემების შენახვა

კანდიდატის მონაცემები ინახება ვაკანსიაზე შერჩევის პროცესის განმავლობაში და იმ შემთხვევაში, თუ კანდიდატი არ იქნება არჩეული, შერჩევის პროცესის დასრულებიდან სამი (3) წლის განმავლობაში. კანდიდატს უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს გამოიყენოს წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში აღნიშნული ნებისმიერი უფლება.

 

1.6. შენახვის ვადა

მომხმარებელთა მონაცემები შენახული იქნება სახელშეკრულებო ურთიერთობის განხორციელების და მოქმედების პერიოდში, ანუ იმდენი ხნით, სანამ ისინი იქნებიან 2tona  -ს მომხმარებლები ან სანამ არ გამოიყენებენ თავისი მონაცემების დამუშავების შეზღუდვის უფლებას.

მომხმარებლის მიერ პლატფორმაზე რეგისტრაციის გაუქმების შემდეგ, 2tona  მის მონაცემებს შეინახავს საგადასახადო, ჯანდაცვის, სისხლის სამართლის და ნებისმიერი სხვა კანონით დადგენილი ვადით, 2tona  -ს მიერ სარჩელის შეტანის ან დაცვის მიზნით. ნებისმიერ შემთხვევაში, 2tona   დაბლოკავს მომხმარებლის მონაცემებს. ამგვარად, ამ მონაცემების გამოყენება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მათთან დაკავშირებული სარჩელის შეტანის ან დაცვის შემთხვევაში.

რაც შეეხება ანონიმურ ინფორმაციას, 2tona   შეასრულებს GDPR-ის 26 პრეამბულაში აღნიშნულ ყველა პირობას. აღნიშნულ პრეამბულაში წერია: ამგვარად, მონაცემთა დაცვის პრინციპები არ ვრცელდება ანონიმურ ინფორმაციაზე, კერძოდ, ინფორმაციაზე, რომელიც უკავშირდება იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს ან ანონიმურ პირად მონაცემებს იმგვარად, რომ მონაცემთა სუბიექტის იდენტიფიცირება შეუძლებელია. აქედან გამომდინარე, წინამდებარე რეგულაცია არ ეხება ანონიმური ინფორმაციას დამუშავებას, მათ შორის სტატისტიკური ან კვლევის მიზნებისთვის“.

 • უფლებების განხორციელებ

მომხმარებლებს შეუძლიათ ნებისმიერ დროს უფასოდ განახორციელონ თავისი უფლება პლატფორმაზე არსებული ფორმის გამოყენებით. უფლებების განხორციელება ასევე შესაძლებელია შემდეგ ელფოსტის მისამართზე შეტყობინების გაგზავნით: gdpr@2tona.ge  ელფოსტის შეტყობინებაში მათ უნდა მიუთითონ, რომელი უფლების განხორციელება სურთ, მათ

1.5.4. მონაცემების მიმღები მხარეები

კანდიდატის მონაცემები უნდა შეფასდეს 2tona  -ს მიერ დაქირავებული ტექნოლოგიური სერვისის მიმწოდებლებისა და პლატფორმების მიერ, კადრების შერჩევის პროცესის მართვის მიზნით.

1.5.5. მონაცემების შენახვა

კანდიდატის მონაცემები ინახება ვაკანსიაზე შერჩევის პროცესის განმავლობაში და იმ შემთხვევაში, თუ კანდიდატი არ იქნება არჩეული, შერჩევის პროცესის დასრულებიდან სამი (3) წლის განმავლობაში. კანდიდატს უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს გამოიყენოს წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში აღნიშნული ნებისმიერი უფლება.

 

1.6. შენახვის ვადა

მომხმარებელთა მონაცემები შენახული იქნება სახელშეკრულებო ურთიერთობის განხორციელების და მოქმედების პერიოდში, ანუ იმდენი ხნით, სანამ ისინი იქნებიან 2tona  -ს მომხმარებლები ან სანამ არ გამოიყენებენ თავისი მონაცემების დამუშავების შეზღუდვის უფლებას.

მომხმარებლის მიერ პლატფორმაზე რეგისტრაციის გაუქმების შემდეგ, 2tona  მის მონაცემებს შეინახავს საგადასახადო, ჯანდაცვის, სისხლის სამართლის და ნებისმიერი სხვა კანონით დადგენილი ვადით, 2tona  -ს მიერ სარჩელის შეტანის ან დაცვის მიზნით. ნებისმიერ შემთხვევაში, 2tona   დაბლოკავს მომხმარებლის მონაცემებს. ამგვარად, ამ მონაცემების გამოყენება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მათთან დაკავშირებული სარჩელის შეტანის ან დაცვის შემთხვევაში.

რაც შეეხება ანონიმურ ინფორმაციას, 2tona   შეასრულებს GDPR-ის 26 პრეამბულაში აღნიშნულ ყველა პირობას. აღნიშნულ პრეამბულაში წერია: ამგვარად, მონაცემთა დაცვის პრინციპები არ ვრცელდება ანონიმურ ინფორმაციაზე, კერძოდ, ინფორმაციაზე, რომელიც უკავშირდება იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს ან ანონიმურ პირად მონაცემებს იმგვარად, რომ მონაცემთა სუბიექტის იდენტიფიცირება შეუძლებელია. აქედან გამომდინარე, წინამდებარე რეგულაცია არ ეხება ანონიმური ინფორმაციას დამუშავებას, მათ შორის სტატისტიკური ან კვლევის მიზნებისთვის“.

 • უფლებების განხორციელებ

მომხმარებლებს შეუძლიათ ნებისმიერ დროს უფასოდ განახორციელონ თავისი უფლება პლატფორმაზე არსებული ფორმის გამოყენებით. უფლებების განხორციელება ასევე შესაძლებელია შემდეგ ელფოსტის მისამართზე შეტყობინების გაგზავნით: gdpr@2tona.ge  ელფოსტის შეტყობინებაში მათ უნდა მიუთითონ, რომელი უფლების განხორციელება სურთ, მათ შორის პლატფორმაზე რეგისტრირებული მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები, თუ საჭიროა. მომხმარებელს დავუკავშირდებით, თუ დაგვჭირდება დამატებითი მონაცემები მისი ვინაობის შესამოწმებლად.

შეგიძლიათ განახორციელოთ შემდეგი უფლებები 2tona  -ს მიმართ:

 • თქვენს პირად მონაცემებზე წვდომის უფლება იმისათვის, რომ გაიგოთ, რომელი მონაცემი მუშავდება და როგორ;
 • თქვენს პირად მონაცემებში უზუსტობების შესწორების უფლება;
 • თქვენი პირადი მონაცემების წაშლის უფლება, თუ შესაძლებელია;
 • თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავების შეზღუდვის მოთხოვნის უფლება, როცა მონაცემების დამუშავების სიზუსტე, კანონიერება და საჭიროება ეჭვქვეშაა, რა შემთხვევაშიც მონაცემებს შევინახავთ სარჩელის შეტანის ან დაცვის მიზნით.
 • თქვენი მონაცემების დამუშავებაზე წინააღმდეგობის გაწევის უფლება, რათა გადავწყვიტოთ ნებისმიერი საკითხი, რომელიც საკონტაქტო ფორმის მეშვეობით გამოგვიგზავნეთ. ასევე, სოციალურ მედიაზე თქვენი მონაცემების ან სოციალურ მედიაზე ან CV-ს დამუშავებაზე წინააღმდეგობის გაწევის უფლება. გარდა ამისა, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ უკან გამოითხოვოთ თქვენი თანხმობა კომერციული შეტყობინებების მიღებაზე, პლატფორმაზე არსებული მომხმარებლის პროფილის მეშვეობით, ელფოსტის გაგზავნით ან ყველა კომერციულ შეტყობინებაში ამ მიზნისთვის მოცემული ბმულის გამოყენებით.

თუ მიიჩნევთ, რომ 2tona   მონაცემთა დაცვის კანონს არღვევს, დაუყოვნებლივ დაგვიკავშირდით ელფოსტის მისამართზე gdpr@2tona.ge  აღნიშნული დარღვევის შესახებ, რათა ჩვენ მოვაგვაროთ ეს პრობლემა რაც შეიძლება მალე.

 • უსაფრთხოების ზომებ

არაუფლებამოსილი პირების მიერ პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის, მასში ცვლილებების შეტანის, გადამუშავების და მონაცემთა დაკარგვის თავიდან ასაცილებლად, 2tona-მ ევროკომისიის და სხვა უფლებამოსილი ორგანოების რეკომენდაციების შესაბამისად და პერსონალური მონაცემების და ამ მონაცემთა დამუშავების მახასიათებლების გათვალისწინებით მიიღო ზომები უსაფრთოხების მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად. როგორც ზევით აღინიშნა, მომხმარებლების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არ გადაეცემათ მესამე პირებს მომხმარებლის თანხმობის გარეშე.

 • შეტყობინებების მიღება და ცვლილებების შეტან

ყველა მომხმარებელს აქვს უფლება, ჰქონდეს წვდომა მის მონაცემებზე, განაახლოს ან/და წაშალოს იგი და ასევე, გამოხატოს პრეტენზიები. ამ უფლების განხორციელება ან/და 2tona-ს „კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან“ დაკავშირებით მოთხოვნების გაგზავნა შესაძლებელია „საკონტაქტო ფორმის“ მეშვეობით.

 

2tona -ს სერვისების მუდმივი განახლების გამო, წინამდებარე „კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში“, „ქუქის გამოყენების წესებსა“ და „მოხმარების პირობებში“ შესაძლებელია, განხორციელდეს შესაბამისი ცვლილებები. არსებითი ცვლილებების განხორცილების შემთხვევაში, 2tona შეტყობინებას გაუგზავნის მომხმარებლებს ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით ან სხვა ისეთი ფორმით, რომელიც უზრუნველყოფს მომხმარებლების მიერ შესაბამისი გზავნილის მიღებას. 2tona ზემოაღნიშნულ წესებში არ შეიტანს ისეთ ცვლილებებს, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს მომხმარებელთა მონაცემების დაცვის არაეფექტურობა. 

დამატებით, თუ თქვენ იყენებთ ჩვენს აპლიკაციას, თქვენ ავტომატურად აძლევთ ნებართვას 2 ტონა-ს გამოიყენოს ინფორმაცია თქვენი ადგილმდებარეობის შესახებ თქვენს მოწყობილობაში არსებული GPS ფუნქციონალის საშუალებით.

დანართი I – 2tona -ს ჯგუფის კომპანიების რეკვიზიტები

საქართველო

კომპანიის დასახელება:  შპს კრაფტარეა
საიდენტიფიკაციო ნომერი :  405360595
იურიდიული მისამართი : ვაკის რაიონი,ო.ლორთქიფანიძი#1,ბინა#2